32 241 61 45986Struktura i kierownictwo

Struktura Straży Miejskiej w Chorzowie

10-05-2014

Strażą kieruje Komendant zatrudniany na podstawie umowy o pracę przez prezydenta miasta, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego policji. Przełożonym komendanta jest prezydent miasta. Szczegółową strukturę organizacyjną straży określa regulamin straży nadawany przez Prezydenta Miasta.

Komendant Straży Miejskiej
Izabela Jaron
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej
Wiesław Horyń
Kierownik referatu organizacyjno-finansowego
Krzysztof Borowiec
Kierownik referatu profilaktyki, ekologii i komunikacji społecznej
Henryk Rusnak
Kierownik referatu dzielnicowych
Bogdan Fuchs

Stanowiska w Straży Miejskiej


Wzory umundurowania

Zobacz także:
powiedz nie doplaczom
stop rasizm
czad zabija

Nasze działania:


Promocja miasta:


Przydatne strony:


Straz miejska w Chorzowie

ul. Jana III Sobieskiego 3
41-500 Chorzów
tel. 986 lub 32 2416 145
e-mail: sm@chorzow.eu
www.sm.chorzow.eu