32 241 61 45986Kontakt z nami

Dane kontaktowe

Straż Miejska
ul. Jana III Sobieskiego 3
41-500 Chorzów
tel. 986 (bezpłatny) lub 32 2416 145
e-mail: sm@chorzow.eu

UWAGA!
Interwencje wymagające natychmiastowego podjęcia
prosimy zgłaszać wyłącznie telefonicznie na podane wyżej numery telefonów.


Informacje dotyczące zgłoszeń drogą elektroniczną:
Informujemy, że warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej w Chorzowie za pomocą poczty elektronicznej korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku, jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego, jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy. Korespondencja, nie spełniająca powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych.
Straż Miejska w Chorzowie działając na podstawie: art. 54§1 w związku z art. 37 §1 i art. 41 kpow oraz art. 121, 147§3 i 5, 148, 150, 151, 153§3, 154, 171 kpk. ma prawo wezwać każdą osoba zgłaszającą interwencję w celu przesłuchania jej w charakterze świadka. Uprzedzamy o odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie (art. 234 kk)
Prosimy nie zgłaszać interwencji bieżących za pomocą poczty elektronicznej.
Interwencje wymagające natychmiastowego podjęcia prosimy zgłaszać wyłącznie telefonicznie na numery telefonów: 986 (bezpłatny) lub 32 2416 145.

UWAGA!
Od dnia 1 listopada 2018r. zadania w zakresie odłowu bezdomnych zwierząt z terenu Chorzowa realizuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - oddział w Chorzowie, które prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Opolskiej 36 - tel. (32) 2498452.

Klauzula informacyjna:
Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (…) tzw. RODO informuję Pana/Panią, że:
administratorem uzyskanych i przetwarzanych danych osobowych jest Prezydent Miasta Chorzów z siedzibą w Chorzowie, ul. Rynek 1;
kontakt do inspektora ochrony danych: tel 32 4165432, mail: iod@chorzow.eu;
dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji ustawowych zadań Straży Miejskiej lub udzielenia odpowiedzi na przesłane/złożone pismo w sprawie opisanej w jego treści, na podstawie:
- art. 6 ust. 1 lit c) i e) RODO - obowiązek prawny ciążący na administratorze,
- art. 10 a Ustawy o Strażach Gminnych;
celem podjęcia czynności zgodnych z właściwością rzeczową i miejscową, dane osobowe mogą być udostępnianie innym podmiotom;
dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych;
dane osobowe będą przechowywane do czasu zamknięcia sprawy, jej rozstrzygnięcia lub wydania orzeczenia, a następnie zarchiwizowane zgodnie z kat. archiwalną;
każdy, którego dane osobowe są przetwarzane jest uprawniony do dostępu do nich, ich sprostowania, a także ograniczenia przetwarzania oraz do ich przenoszenia w zakresie obowiązujących przepisów ustawowych;
każdy, którego dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem, ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego GIODO/PUODO, Warszawa, ul. Stawki 2;
podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym lub dane te zostały uzyskane za zgodą i wiedzą osoby, której dotyczą;
dane osobowe nie będą służyć do profilowania;


Nasze działania:


Promocja miasta:


Przydatne strony:

Straz miejska w Chorzowie

ul. Jana III Sobieskiego 3
41-500 Chorzów
tel. 986 lub 32 2416 145
e-mail: sm@chorzow.eu
www.sm.chorzow.eu