32 241 61 45986Kontakt z nami

Dane kontaktowe

Straż Miejska
ul. Jana III Sobieskiego 3
41-500 Chorzów
tel. 986 (bezpłatny) lub 32 2416 145
e-mail: sm@chorzow.eu

UWAGA!
Interwencje wymagające natychmiastowego podjęcia prosimy zgłaszać wyłącznie telefonicznie na podane wyżej numery telefonów.
Istnieje możliwość przyjęcia petenta osobiście. Budynek jest również przystosowany do przyjmowania osób niepełnosprawnych.


Informacje dotyczące zgłoszeń drogą elektroniczną:
Informujemy, że warunkiem wszczęcia postępowania wyjaśniającego (zakończonego powiadomieniem wnoszącego sprawę o sposobie jej rozpatrzenia) w przypadku skierowania do Straży Miejskiej w Chorzowie za pomocą poczty elektronicznej korespondencji mającej cechy skargi lub wniosku, jest spełnienie wymogów określonych w art. 63 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98 poz. 1071 ze zm.). Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby (imienia i nazwiska) wnoszącego, jego adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i numeru domu) oraz przedmiotu sprawy, której dotyczy. Korespondencja, nie spełniająca powyższych wymogów może być traktowana jako anonimowa opinia i wykorzystana jedynie w celach służbowych.
Straż Miejska w Chorzowie działając na podstawie: art. 54§1 w związku z art. 37 §1 i art. 41 kpow oraz art. 121, 147§3 i 5, 148, 150, 151, 153§3, 154, 171 kpk. ma prawo wezwać każdą osoba zgłaszającą interwencję w celu przesłuchania jej w charakterze świadka. Uprzedzamy o odpowiedzialności karnej za fałszywe oskarżenie (art. 234 kk)
Prosimy nie zgłaszać interwencji bieżących za pomocą poczty elektronicznej.
Interwencje wymagające natychmiastowego podjęcia prosimy zgłaszać wyłącznie telefonicznie na numery telefonów: 986 (bezpłatny) lub 32 2416 145.

UWAGA!
Od dnia 1 listopada 2018r. zadania w zakresie odłowu bezdomnych zwierząt z terenu Chorzowa realizuje Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami - oddział w Chorzowie, które prowadzi Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt przy ul. Opolskiej 36 - tel. (32) 2498452.

Klauzule informacyjne:

Klauzula informacyjna RODO (format .pdf)


Klauzula informacyjna DODO (format .pdf)


Nasze działania:


Promocja miasta:


Przydatne strony:

Straz miejska w Chorzowie

ul. Jana III Sobieskiego 3
41-500 Chorzów
tel. 986 lub 32 2416 145
e-mail: sm@chorzow.eu
www.sm.chorzow.eu